2020-10-31 | Csharp | UNLOCK

FuzzerPlugin.Dll.cs

README MORE >>>
2020-09-28 | PHP | UNLOCK

PHP Bypass Dsafe write evilphpcode

README MORE >>>
PHP
2020-09-28 | PHP | UNLOCK

PHP & Sqlite SQLinject Getshell

README MORE >>>
PHP
2020-09-28 | C# | UNLOCK

C#.net static unpack ConfuserEx(dll)

README MORE >>>
C#
2020-09-28 | ASP | UNLOCK

ASP scripttag+VBScript.encode webshell

README MORE >>>
ASP
2020-09-28 | Python | UNLOCK

Python script fuzzXor 2 PHPWEBSHELL

README MORE >>>
2020-09-28 | Python | UNLOCK

sockunauthredis

README MORE >>>
2020-09-28 | UNLOCK

Xray autooutput.bat

README MORE >>>
2020-09-28 | PHP | UNLOCK

PHP random str function

README MORE >>>
PHP
2020-09-28 | Python | UNLOCK

Python random strdict

README MORE >>>